Home / หนังสือราชการ / แนวทางการบริหารจัดการอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แนวทางการบริหารจัดการอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ว 413

สิ่งที่ส่งมาด้วย

แก้ไขสิ่งที่ส่งมาด้วยวันที่ 25 ม.ค. 2566