Home / หนังสือราชการ / ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุเข้ารับราชการ

ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุเข้ารับราชการ

 

 

รายละเอียด

>>> นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

>>> นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

>>> นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ