Home / หนังสือราชการ / เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รายละเอียด:

>>>ประกาศผู้สอบผ่านเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน