Home / หนังสือราชการ / ศธ 04009/ว 6057 การจัดสรรพนักงานราชการ (ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2566)

ศธ 04009/ว 6057 การจัดสรรพนักงานราชการ (ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2566)

สพฐ. ที่ ศธ 04009_ว 6057 ลว. 31 ต.ค. 66

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 บัญชีจัดสรร พรก. ครูผู้สอน (2 พ.ย. 66)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 บัญชีจัดสรร พรก. ในสำนักงาน (1 พ.ย. 66)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 แนวปฏิบัติการจัดสรร พรก.

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และ 5_แบบรายงาน

 

*1. (1 พ.ย. 66 10.30 น.) แก้ไขสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

2. (2 พ.ย. 66 10.45 น.) แก้ไขสิ่งที่ส่งมาด้วย 1