Home / หนังสือราชการ / ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว6670 ลว 22 พฤศจิกายน 2566 เรื่อง การกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่ว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว6670 ลว 22 พฤศจิกายน 2566 เรื่อง การกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่ว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หนังสือแจ้ง-สพท.-ว-6670-ลว-22-พย-66-การกำหนดตำแหน่งฯ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1_บัญชีตัดโอน

สิ่งที่ส่งมาด้วย-2_บัญชีสงวนอัตรา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา

สิ่งที่ส่งมาด้วย-3_บัญชีสงวนอัตรา ตำแหน่ง ครู

*แก้ไขสิ่งที่ส่งมาด้วย 1  วันที่ 24 พ.ย. 66  เวลา 14.36 น. ลำดับที่ 66-70 (สพป.เชียงราย เขต 4)

*แก้ไขสิ่งที่ส่งมาด้วย 1  วันที่ 28 พ.ย. 66  เวลา 15.43 น. ตำแหน่งเลขที่, อันดับ, อัตราเงินเดือน ลำดับที่ 46-85