Home / หนังสือราชการ / ศธ 04009/ว 7366 ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งร่วมเข้าชื่อเสนอฯ “ร่างพระราชบัญญัติสวัสดิการการรักษาพยาบาลลูกจ้างผู้รับบำเหน็จรายเดือนและผู้รับบำเหน็จพิเศษรายเดือน พ.ศ….”

ศธ 04009/ว 7366 ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งร่วมเข้าชื่อเสนอฯ “ร่างพระราชบัญญัติสวัสดิการการรักษาพยาบาลลูกจ้างผู้รับบำเหน็จรายเดือนและผู้รับบำเหน็จพิเศษรายเดือน พ.ศ….”

ขอเชิญชวนผุ้มีสิทธิเลือกตั้งร่วมเข้าชื่อฯ