Home / หนังสือราชการ / การดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัด สพฐ. รุ่นที่ 1 ที่จะสำเร็จการศึกษาในปี พ.ศ. 2567

การดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัด สพฐ. รุ่นที่ 1 ที่จะสำเร็จการศึกษาในปี พ.ศ. 2567

สพฐ. ที่ ศธ 04009_ว713 ลว. 26 ม.ค. 67 การดำเนินการบรรจุ นศ.ทุนครูรักษ์ถิ่น 1_2567

สิ่งที่ส่งมาด้วย_บัญชีรายชื่อนักศึกษาทุนครูรักษ์ถิ่น รุ่นที่1