Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / สพฐ. รวมใจภักดิ์รักกรมสมเด็จพระเทพฯ แต่งม่วงสะพรั่งงามเต็มพื้นที่

สพฐ. รวมใจภักดิ์รักกรมสมเด็จพระเทพฯ แต่งม่วงสะพรั่งงามเต็มพื้นที่

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ณ กระทรวงศึกษาธิการ ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดเผยว่า ในวันแห่งความรักปีนี้ ผู้บริหารระดับสูง ผู้อำนวยการสำนัก ข้าราชการ ลูกจ้าง และบุคลากรของทุกองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ ต่างพร้อมใจกันแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีม่วง เพื่อเป็นสัญลักษณ์ถึงการแสดงความรัก ความปรารถนาดีต่อกัน เนื่องในวันแห่งความรัก ซึ่งไม่จำกัดเพียงความรักของคู่รักเท่านั้น แต่สามารถแสดงออกถึงความรักต่อครอบครัว
พี่น้อง เพื่อนร่วมงาน บุคคลที่เคารพนับถือ รวมถึงความรักต่อสถาบันหลักของชาติ โดยในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้รณรงค์การใส่เสื้อผ้าสีม่วงไปยังข้าราชการและบุคลากรในสังกัดทุกสำนัก และได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี ข้าราชการและบุคลากรของ สพฐ.
ได้สานพลังร่วมใจกันใส่เสื้อผ้าสีม่วงอย่างพร้อมเพรียงกัน เป็นภาพที่งดงามน่าประทับใจ
แสดงให้เห็นถึงความสามัคคีกลมเกลียวกันของคนในองค์กรอย่างเหนียวแน่น

 

รายละเอียดเพิ่มเติม :

สพฐ. รวมใจภักดิ์รักกรมสมเด็จพระเทพฯ แต่งม่วงสะพรั่งงามเต็มพื้นที่