Home / หนังสือราชการ / ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 1168 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 1168 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรียน ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

1. กำหนดการคัดเลือก

2. แนวทางและวิธีการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้น

3. องค์ประกอบตัวชี้วัด และค่าน้ำหนักคะแนนการประเมิน

4. รหัสสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

5. แบบรายงาน 1-5