Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / โครงการ อบรมพัฒนาธรรม พัฒนาจิต ปรับสมดุลชีวิตการทำงาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

โครงการ อบรมพัฒนาธรรม พัฒนาจิต ปรับสมดุลชีวิตการทำงาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

รายละเอียด :

>>>01 แจ้งเวียนโครงการ(ที่ปรึกษา ผชช ผอ.สำนัก)

>>>ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ

>>>02 กำหนดการ