Home / กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 ระเบียบ ก.ค.ศ. 
 กฏหมายและ พ.ร.บ.
 กฏ ก.ค.ศ. 
 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

 

 

 

 

 

 

รัฐธรรมนูญ

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

พระราชบัญญัติ

พระราชกฤษฎีกา

กฎกระทรวง

ประกาศเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การจัดตั้งสำนักภายใน สพฐ.)

ประกาศเกี่ยวกับการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

คำแถลงนโยบาย

แผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน