Breaking News
Home / หนังสือราชการ / ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 4549 ขยายเวลาการประเมินตัวชี้วัด 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษารายคนด้วยระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HRMS)

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 4549 ขยายเวลาการประเมินตัวชี้วัด 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษารายคนด้วยระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HRMS)

บัญชีอิเล็กทรอนิกส์

แบบรายงานตัวชี้วัด 3.2

About hrms.obec@gmail.com

Check Also

การยกเว้นเกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อบรรจุนักศึกษาทุนตามโครงการต่าง ๆ

ว5423 เอกสารแนบ