Home / หนังสือราชการ / ที่ ศธ 04009/ว 4849 เรื่อง การจัดสรรตำแหน่งพนักงานราชการ

ที่ ศธ 04009/ว 4849 เรื่อง การจัดสรรตำแหน่งพนักงานราชการ

ที่ ศธ 04009-ว4849 ลว. 2 พ.ย. 64_การจัดสรรตำแหน่งพนักงานราชการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย – บัญชีรายละเอียดการจัดสรร