Home / หนังสือราชการ / ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว5387 การกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ (ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564)

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว5387 การกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ (ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564)

สพฐ. ว5387 กำหนด ศน. สพม.ใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 นส. ก.ค.ศ. ศธ 0206.4.1312 ลว 8พย64

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แนวปฏิบัติ

ตัวอย่างคำสั่ง