Home / หนังสือราชการ / ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว839 ลว 8 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง สำรวจข้อมูลกำลังคนภาครัฐ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา)

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว839 ลว 8 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง สำรวจข้อมูลกำลังคนภาครัฐ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา)

ว 839 กำลังคนภาครัฐ 2564

แบบสำรวจกำลังคนภาครัฐ-ณ-วันที่-30-ก.ย.-2564-สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-2