Home / หนังสือราชการ / ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 2097 การประเมินตัวชี้วัดที่ 4.1.1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษารายคน ด้วยระบบ HRMS

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 2097 การประเมินตัวชี้วัดที่ 4.1.1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษารายคน ด้วยระบบ HRMS

หนังสือแจ้งตัวชี้วัด 4.1.1

สิ่งที่มาด้วย 1 แนวทางประเมินตัวชี้วัดที่-4.1.1

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 บัญชีอิเล็กทรอนิกส์