Breaking News
Home / หนังสือราชการ / ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 4749 เรื่อง การวางแผนบรรจุนักศึกษาทุนผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2565

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 4749 เรื่อง การวางแผนบรรจุนักศึกษาทุนผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2565

0.ว4749 แผนบรรจุครูพัฒนาท้องถิ่น

1.สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 แผนรับรอง

2.สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 บัญชีรายละเอียด ร.ร.

3.สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 แบบขออนุมัติ

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ศธ 0206.6-806

About กผอ. สพร.

Check Also

ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุเข้ารับราชการ

    ร …