Home / หนังสือราชการ / ที่ ศธ04009/ว5107 เรื่อง สำรวจรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะมีอายุครบ 60ปีบริบูรณ์ และต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ที่ ศธ04009/ว5107 เรื่อง สำรวจรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะมีอายุครบ 60ปีบริบูรณ์ และต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2566

สำรวจเกษียณ2566

แบบฟอร์มสำรวจรายชื่อ-สพท