Home / หนังสือราชการ / ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว5247 เรื่อง การกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อรองรับการบรรจุนักศึกษาทุนผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปีการศึกษา 2565

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว5247 เรื่อง การกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อรองรับการบรรจุนักศึกษาทุนผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปีการศึกษา 2565

ว5247

สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีรายละเอียดฯ

สำเนาถึง

  1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1
  2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
  3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
  4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1
  5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
  6. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1
  7. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง
  8. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน
  9. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย