Home / หนังสือราชการ / ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว5277 การจัดสรรอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว5277 การจัดสรรอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ว5277

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 บุคลากรปฏิบัติงานใน สพท. ที่ขาดแคลน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 บุคลากรใน สพท. ที่ตั้งใหม่และขาดแคลน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 บัญชีจัดสรรครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ครูดูแลนักเรียนประจำพักนอน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 นักการภารโรง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ธุรการโรงเรียน อัตราละ 15,000 บาท

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ธุรการโรงเรียน อัตราละ 9,000 บาท

สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 แบบรายงานการกำหนดตำแหน่งบุคลากรปฏิบัติงานใน สพท. ที่ขาดแคลน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 แบบรายงานอัตราว่างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 แบบรายงานอัตราว่างธุรการโรงเรียน