Home / หนังสือราชการ / ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 5974 การจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่เกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2565

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 5974 การจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่เกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2565

สพฐ. ศธ 04009-ว5974 ลว. 3 ตุลาคม 2565

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6-693 ลว. 23 ก.ย. 65