Home / หนังสือราชการ / ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 6376 เรื่อง การจัดสรรอัตราว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 6376 เรื่อง การจัดสรรอัตราว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ศธ04009.ว6376

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (แก้ไข)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4