Breaking News
Home / หนังสือราชการ / ด่วนมาก ที่ ศธ 04009/ว6876 ลว. 21 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง การส่งรายงานผลการดำเนินการจ้างพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ด่วนมาก ที่ ศธ 04009/ว6876 ลว. 21 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง การส่งรายงานผลการดำเนินการจ้างพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ด่วนมาก ที่ ศธ04009.ว6876 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565

หนังสือ กพ. ที่ นร1008.5/ 379 ลงวันที่ 19 ต.ค. 2565

 

About กผอ. สพร.

Check Also

ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุเข้ารับราชการ

    ร …