Home / หนังสือราชการ / ศธ 04009/ว 6992 สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดที่ 4.1.1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษารายคนด้วยระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HRMS) (ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565)

ศธ 04009/ว 6992 สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดที่ 4.1.1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษารายคนด้วยระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HRMS) (ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565)

ศธ 04009/ว 6992 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565

สรุปผลการประเมินคะแนนตัวชี้วัด 4.1.1 แก้ไข (24 พ.ย. 65)