Home / หนังสือราชการ / ด่วนที่สุด เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ใน สพม. ที่กำหนดใหม่ เป็นการชั่วคราว

ด่วนที่สุด เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ใน สพม. ที่กำหนดใหม่ เป็นการชั่วคราว

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009.ว7337 ลว 7 ธค 65 (สพม. ที่กำหนดใหม่)

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009.ว7338 ลว 7 ธค 65 (สพม. ต้นทาง)