Home / หนังสือราชการ / ด่วนที่สุด ศธ 04009/ว 7294 เรื่อง การกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่ว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ด่วนที่สุด ศธ 04009/ว 7294 เรื่อง การกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่ว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ว 7294 ลว 6 ธค 65 การกำหนดตำแหน่งฯ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 บัญชีรายละเอียดกำหนดตำแหน่งฯ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2_บัญชีสงวนอัตราฯ

สำเนาถึง

แก้ไขสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ครั้งที่ 1 : วันที่ 21/12/65 เวลา 10.40 น. ลำดับที่ 89, 270, 272, 274-277, 757, 923, 925, 931, 934, 935, 1328, 1340, 1343, 1349, 1352-1353, 1357, 1450, 1455, 1525
ครั้งที่ 2 วันที่ 23/12/65 เวลา 14.00 น. ลำดับที่ 1349