Home / หนังสือราชการ / ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุเข้ารับราชการ

ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุเข้ารับราชการ

รายละเอียด:

 

>>>ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

>>>ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

>>>ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

>>>ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

>>>ใบรับรองแพทย์