Home / หนังสือราชการ / การกำหนดชื่อตำแหน่ง ลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของพนักงานราชการในหน่วยงานการศึกษา

การกำหนดชื่อตำแหน่ง ลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของพนักงานราชการในหน่วยงานการศึกษา

หนังสือ ว 1098 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2566 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 – 3