Home / หนังสือราชการ / ที่ ศธ 04009/ว2392 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 เรื่อง สำรวจตำแหน่งว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ที่ ศธ 04009/ว2392 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 เรื่อง สำรวจตำแหน่งว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

0. ศธ04009-ว2392

1. สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 คู่มือ HRMS

2. สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แนวปฏิบัติ HRMS

3. สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 แนวปฏิบัติ ในสำนักงานเขตฯ

4. สิ่งที่ส่งมาด้วย-4-แบบฯ ในสำนักงานเขตฯ

5. สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 แนวปฏิบัติ ลูกจ้างประจำ

6. สิ่งที่สงมาด้วย 6 แบบฯ ลูกจ้างประจำ