Home / หนังสือราชการ / ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว4405 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2566 เรื่องการวางแผนรองรับการบรรจุนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2566

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว4405 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2566 เรื่องการวางแผนรองรับการบรรจุนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2566

*แก้ไขสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 วันที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00 น.

1. ศธ 04009-ว4405

2. สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

3.สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

4. สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 แบบกำหนดตำแหน่ง