Home / หนังสือราชการ / ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 4822 ลว 11 กันยายน 2566 เรื่อง การจัดสรรอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 4822 ลว 11 กันยายน 2566 เรื่อง การจัดสรรอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ว 4822

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 บุคลากรปฏิบัติงานใน สพท. ที่ขาดแคลน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 บุคลากรใน สพท. ที่ตั้งใหม่และขาดแคลน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ครูดูแลนักเรียนประจำพักนอน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 นักการภารโรง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ธุรการโรงเรียน อัตราละ 15,000 บาท

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ธุรการโรงเรียน อัตราละ 9,000 บาท

สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 แนวทางการบริหารจัดการอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการใน สพท.

สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 แนวทางการบริหารจัดการอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการในสถานศึกษา

สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 แบบรายงานอัตราว่างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการที่ปรับวิธีการจ้างใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย 12 แบบรายงานส่งคืนอัตราว่างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567