Home / หนังสือราชการ / สำรวจรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์และต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2567

สำรวจรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์และต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2567

สำรวจเกษียณสพท.ปี67

แบบฟอร์มสำรวจรายชื่อ-สพท