Home / หนังสือราชการ / ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 2111 เรื่อง แบบสำรวจข้อมูลอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งนักการภารโรง (ลงวันที่ 28 มีนาคม 2567)

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 2111 เรื่อง แบบสำรวจข้อมูลอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งนักการภารโรง (ลงวันที่ 28 มีนาคม 2567)

หนังสือ สพฐ. ศธ 04009/ว 2111 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2567

แบบรายงานข้อมูลอัตราจ้างฯ ตำแหน่งนักการภารโรง