Home / หนังสือราชการ / ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 2197 การปฏิบัติงานในหน้าที่ของอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน (ลงวันที่ 2 เมษายน 67)

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 2197 การปฏิบัติงานในหน้าที่ของอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน (ลงวันที่ 2 เมษายน 67)

ดาวน์โหลด : สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009_ว 2197 ลว. 2 เม.ย. 67