Home / หนังสือราชการ / การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับจ้างเหมาบริการนักการภารโรง ระยะเวลา 5 เดือน (พฤษภาคม – กันยายน 2567)

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับจ้างเหมาบริการนักการภารโรง ระยะเวลา 5 เดือน (พฤษภาคม – กันยายน 2567)

สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 2764 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับจ้างเหมาบริการนักการภารโรง ระยะเวลา 5 เดือน (พฤษภาคม – กันยายน 2567)

สิ่งที่ส่งมาด้วย-บัญชีแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่าย-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2567-งบกลาง