Home / หนังสือราชการ / ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุเข้ารับราชการ(ปี 2567)

ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุเข้ารับราชการ(ปี 2567)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ตำแหน่งนักวิชาตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน

1.2 รายละเอียดการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันเข้ารับราชการ