Home / หนังสือราชการ / ประกาศ สพฐ. เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) สังกัด สพฐ. พ.ศ. ๒๕๖๗

ประกาศ สพฐ. เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) สังกัด สพฐ. พ.ศ. ๒๕๖๗

ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี 38 ค. (2)

บัญชีรายชื่อ 38 ค. (2)

00 ประกาศขึ้นบัญชี

01 นักจัดการงานทั่วไป

02 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

03 นิติกร

04 นักวิชาการศึกษา

05 นักประชาสัมพันธ์

06 นักทรัพยากรบุคคล

07 นักวิชาการพัสดุ

08 นักวิชาการคอมพิวเตอร์

09 นักวิชาการเงินและบัญชี

10 นักวิชาการตรวจสอบภายใน

11 เจ้าพนักงานธุรการ

12 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

13 เจ้าพนักงานพัสดุ

14 รายละเอียดการเรียกผู้สอบแข่งขันได้

15 การขอดูคะแนนสอบ

16 ใบรับรองแพทย์