Home / หนังสือราชการ / ด่วนที่สุด กรอบอัตรากำลังข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา (ชั่วคราว) ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่กำหนดใหม่

ด่วนที่สุด กรอบอัตรากำลังข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา (ชั่วคราว) ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่กำหนดใหม่

20หนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ว2802ลว21มิย64 แจ้ง สพท. ทำบัญชีกำหนดตำแหน่ง

21ว2802ส่งมาด้วย1หนังสือ สนง.ก.ค.ศ. 526ลว13พค64 กำหนดกรอบมัธยมชั่วคราว

22ว2802ส่งมาด้วย2บัญชีรายชื่อผู้ดำรงตำแหน่ง ศน. ที่ได้รับเกลี่ย

23ว2802ส่งมาด้วย3 แบบบัญชีรายละเอียดขอกำหนดตำแหน่ง

24ว2802ส่งมาด้วย4 แบบรายงานตำแหน่ง ศน ว่างเกินกรอบ

25แบบฟอร์มกรอกข้อมูลตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3-4