Breaking News
Home / หนังสือราชการ / การวางแผนรองรับการบรรจุนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2564

การวางแผนรองรับการบรรจุนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2564

ว4164
แบบกรอกข้อมูล กรณีขอบรรจุเกินเกณฑ์

*** สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ไม่ต้องรายงานข้อมูล ***
แบบรายงานนี้ เฉพาะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ที่ไม่สามารถกำหนดสถานศึกษาเพื่อรองรับการบรรจุนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและนักศึกษาทุนโครงการ สควค. ได้ตามแผนเนื่องจากสถานศึกษาในสังกัดมีสภาพอัตรากำลังพอดีเกณฑ์หรือเกินเกณฑ์ ก.ค.ศ. เท่านั้น

About กผอ. สพร.

Check Also

ด่วนที่สุด เรื่องสำรวจตำแหน่งว่างเพื่อจัดเตรียมการพัฒนาฯ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

    ร …