Home / หนังสือราชการ / ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดตำแหน่งเพื่อบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดตำแหน่งเพื่อบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หนังสือ สพฐ. ที่ 04009/ว 5169

บัญชีคุมตำแหน่ง ผอ ว 26-2564 แก้ไข 7 ธค 64

รูปแบบคำสั่ง

แบบฟอร์มแนบท้ายคำสั่ง ว 26 แก้ไข 7 ธค 64