Home / หนังสือราชการ / ด่วนที่สุด แจ้งเพิ่มเติมการสำรวจตำแหน่งว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สพฐ. ที่ ศธ 04009/ว 3651 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2565)

ด่วนที่สุด แจ้งเพิ่มเติมการสำรวจตำแหน่งว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สพฐ. ที่ ศธ 04009/ว 3651 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2565)

สพฐ. ศธ 04009.ว3651 ลงวันที่ 17 มิ.ย. 65

เอกสารแนบ 1 แนวปฏิบัติ แบบรายงานสำรวจเกษียณใน สพท. 2565

เอกสารแนบ 2 แบบรายงานสำรวจเกษียณใน สพท. 2565

เอกสารแนบ 3 แนวปฏิบัติ แบบรายงานสำรวจเกษียณ พนักงานราชการ ลูกจ้าง 2565

เอกสารแนบ 4 แบบรายงานสำรวจเกษียณ พนักงานราชการ ลูกจ้าง 2565

เอกสารแนบ 5 แนวปฏิบัติการจัดทำข้อมูลเกษียณ