Home / หนังสือราชการ / การประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลการใช้งานระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HRMS.OBEC)

การประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลการใช้งานระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HRMS.OBEC)

ว 4573หนังสือประชุม

_1กำหนดการประชุม

รายชื่อผู้เข้าอบรม รุ่นที่ 1
รายชื่อผู้เข้าอบรม รุ่นที่ 2
รายชื่อผู้เข้าอบรม รุ่นที่ 3แก้ไข
รายชื่อผู้เข้าอบรม รุ่นที่ 4

ผลการตรวจ ATK