Breaking News
Home / หนังสือราชการ / การประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลการใช้งานระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HRMS.OBEC)

การประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลการใช้งานระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HRMS.OBEC)

ว 4573หนังสือประชุม

_1กำหนดการประชุม

รายชื่อผู้เข้าอบรม รุ่นที่ 1
รายชื่อผู้เข้าอบรม รุ่นที่ 2
รายชื่อผู้เข้าอบรม รุ่นที่ 3แก้ไข
รายชื่อผู้เข้าอบรม รุ่นที่ 4

ผลการตรวจ ATK

About hrms.obec@gmail.com

Check Also

ประชาสัมพันธ์ สำนักงาน ก.พ. ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการฯ เพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ทุน ก.พ