Home / หนังสือราชการ / การจัดสรรอัตราพนักงานราชการ (ศธ04009/ว 4608 ลงวันที่ 9 ส.ค. 65)

การจัดสรรอัตราพนักงานราชการ (ศธ04009/ว 4608 ลงวันที่ 9 ส.ค. 65)

ศธ04009-ว4608 ลว .9 ส.ค. 65_การจัดสรรอัตราพนักงานราชการ

ส่งที่ส่งมาด้วย 1 _บัญชีจัดสรรอัตรา พรก. ตำแหน่งครูผู้สอน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2_บัญชีจัดสรรอัตรา พรก. ตำแหน่งใน สนง.

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3_แนวปฏิบัติการจัดสรร พรก. ของ สพท.

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4_แบบรายงานการจัดสรร พรก.

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5_แบบรายงานส่งคืน พรก.