Breaking News
Home / หนังสือราชการ / การจัดทำบัญชีถือจ่ายอัตราเงินเดือน/ค่าจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

การจัดทำบัญชีถือจ่ายอัตราเงินเดือน/ค่าจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

หนังสือแจ้งประจำปี 66

แนวปฏิบัติการจัดทำบัญชีถือจ่ายอัตราเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ พ

ตัวอย่างบัญชีถือจ่ายอัตราเงินเดือน

แนวปฏิบัติการจัดทำบัญชีถือจ่ายอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ

ตัวอย่างบัญชีถือจ่ายอัตราค่าจ้าง

ฟอร์มตัดโอน

About tanapol Yingdaichom

Check Also

ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุเข้ารับราชการ

    ร …