Home / หนังสือราชการ / การจัดทำบัญชีถือจ่ายอัตราเงินเดือน/ค่าจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

การจัดทำบัญชีถือจ่ายอัตราเงินเดือน/ค่าจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

หนังสือแจ้งประจำปี 66

แนวปฏิบัติการจัดทำบัญชีถือจ่ายอัตราเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ พ

ตัวอย่างบัญชีถือจ่ายอัตราเงินเดือน

แนวปฏิบัติการจัดทำบัญชีถือจ่ายอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ

ตัวอย่างบัญชีถือจ่ายอัตราค่าจ้าง

ฟอร์มตัดโอน