Home / หนังสือราชการ / ที่ ศธ 04009/ ว 83 ลงวันที่ 9 มกราคม 2566 เรื่อง สำรวจรายชื่อสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ เพื่อใช้เป็นเงื่อนไขในการลดระยะเวลาการขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะสำหรับสายงานการสอนและสายงานบริหารสถานศึกษา

ที่ ศธ 04009/ ว 83 ลงวันที่ 9 มกราคม 2566 เรื่อง สำรวจรายชื่อสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ เพื่อใช้เป็นเงื่อนไขในการลดระยะเวลาการขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะสำหรับสายงานการสอนและสายงานบริหารสถานศึกษา

>>>ว 83 สำรวจรายชื่อสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษฯ

>>>ตารางบัญชีรายชื่อฯ