Home / หนังสือราชการ / ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 4803 ลว 8 กันยายน 2566 เรื่อง การจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 4803 ลว 8 กันยายน 2566 เรื่อง การจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

0. 04009-4803

1. สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 บัญชีจัดสรรครู

2. สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 บัญชีจัดสรร 38 ค

3. สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 แนวปฏิบัติในสถานศึกษา

3.(แนบท้ายแนวปฏิบัติ) ข้อมูลนศ.ทุนโครงการ สควค.

4. สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 แนวปฏิบัติในสำนักงานเขต

5. สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 แบบรายงานจัดสรรครู

6. สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 แบบรายงานจัดสรร 38 ค