Home / หนังสือราชการ / ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 2416 เรื่อง การจัดสรรอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งนักการภารโรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม)

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 2416 เรื่อง การจัดสรรอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งนักการภารโรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม)

การจัดสรรภารโรง (เพิ่มเติม) – สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009_ว 2416 ลว. 10เม.ย.67

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 บัญชีสรุปจำนวนจัดสรร

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 บัญชีจัดสรรตำแหน่งเลขที่

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และ 4 (แนวการจัดสรร+แนวการจ้าง)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 แบบ 5.1, 5.3

» เพิ่มเติม – แบบ5.2 รายงานการจ้าง 20 พ.ค.67