Home / หนังสือราชการ / เรื่อง ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการ

เรื่อง ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการ

รายละเอียด :

>>>เจ้าพนักงานธุรการ_12

>>>เจ้าพนักงานธุรการ_13

>>>เจ้าพนักงานธุรการ_14

>>>นักวิเคราะห์นโยบายและแผน_2

>>>นักวิเคราะห์นโยบายและแผน_3

>>>นักวิชาการคอมพิวเตอร์_4

>>>นักวิชาการเงินและบัญชี_21

>>>นักวิชาการเงินและบัญชี_22

>>>นักวิชาการเงินและบัญชี_23

>>>นักวิชาการตรวจสอบภายใน_6

>>>นักวิชาการศึกษา_6

>>>นักวิชาการศึกษา_7

>>>รายละเอียดการเรียกผู้สอบแข่งขันได้