Home / หนังสือราชการ / ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 1275 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/ค่าจ้างลูกจ้างประจำ/ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ในส่วนกลาง ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2567)

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 1275 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/ค่าจ้างลูกจ้างประจำ/ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ในส่วนกลาง ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2567)

รายละเอียด :

>>>>หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009-ว 1275 ลว. 23 ก.พ. 67 เวียนแจ้งซ้อม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ปฏิทินการปฏิบัติงานและสรุปสาระสำคัญเพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการ/ค่าจ้างลูกจ้างประจำ/ค่าตอบแทนพนักงานราชการสำหรับ สำนัก/เทียบเท่า ในส่วนกลาง ครั้งที่ 1
(1 เมษายน 2567)

>>>ปฏิทินการปฏิบัติงาน_ส่วนกลาง สพฐ. (1 เม.ย. 67)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบครึ่งปีที่ผ่านมา
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2567)

>>>แบบที่ 1 (บริหารระดับสูง)

>>>แบบที่ 2 (บริหารระดับต้น)

>>>แบบที่ 3 (อำนวยการระดับสูง)

>>>แบบที่ 4 (อำนวยการระดับต้น)

>>>แบบที่ 5 (ทรงคุณวุฒิ)

>>>แบบที่ 6 (เชี่ยวชาญ)

>>>แบบที่ 8 (ชำนาญการพิเศษ)

>>>แบบที่ 9 (อาวุโส_ชำนาญการ)

>>>แบบที่ 10 (ปฏิบัติงาน_ชำนาญงาน_ปฏิบัติการ)

>>>แบบที่ 11 (อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่่ราชการ)

>>>แบบประเมิน(พรก.)

>>>แบบประเมิน (ลูกจ้างประจำ)

>>>แบบประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ว23)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 เอกสารหมายเลข 1 – 12

>>>แบบรายงาน_สำนักฯ (เอกสาร1ถึง12) 1 เม.ย. 67