Home / หนังสือราชการ / ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว3216 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 เรื่อง สำรวจตำแหน่งว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว3216 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 เรื่อง สำรวจตำแหน่งว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ศธ 04009_ว3216

1. สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 คู่มือ HRMS

2. สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แนวปฏิบัติ HRMS

3. สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 แนวปฏิบัติ ในสำนักงานเขตฯ

4. สิ่งที่ส่งมาด้วย-4-แบบฯ ในสำนักงานเขตฯ

5. สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 แนวปฏิบัติ ลูกจ้างประจำ

6. สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 แบบฯ ลูกจ้างประจำ